Pravilnik o videonadzoru

Na osnovi Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; v nadaljevanju ZVOP-2) in Splošne uredbe o varstvu podatkov (Splošna uredba; GDPR) je direktor podjetja dne 31.3.2024 sprejel.

1.   SPLOŠNA DOLOČBA

 1. člen

S tem pravilnikom podjetje SIES napredne rešitve d.o.o. podrobneje ureja tehnično varovanje:

 • z videonadzornim sistemom,

zunanjih površin podjetja SIES napredne rešitve d.o.o. (v nadaljevanju: objekti podjetja).

 1. člen

Podjetje uporablja sistem tehničnega varovanja, in sicer:

 • naprave za odkrivanje nepooblaščene prisotnosti, kontrolo vstopa, izstopa ali gibanja (kamere, detektorji gibanja …),
 • naprave za snemanje ter arhiviranje sporočil (računalniške enote …).
 1. člen

Osebni podatki, ki se zbirajo s posnetkom videonadzornega sistema, vsebujejo:

 • posnetek posameznika (slika oziroma glas),
 • datum in čas vstopa in izstopa iz prostora,
 • lahko pa tudi osebno ime posnetega posameznika.

Osebni podatki se lahko hranijo največ 90 dni po nastanku, nato se zbrišejo.

2.   NAMEN SISTEMOV

Pri nameščanju novih in vzdrževanju obstoječih sistemov tehničnega varovanja mora podjetje upoštevati standarde, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja (Odredba o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja, Ur. l. RS, št. 24/12).

2.1.   Videonadzor

 1. člen

Namen videonadzornega sistema v podjetju je:

 1. zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v ali iz podjetja,
 2. varovanje nepremičnin in opreme v okolici podjetja in je opredeljeno z načrtom varovanja.

Videonadzorni sistem, s katerim se izvaja nadzor, mora biti zavarovan pred dostopom nepooblaščenih oseb. Načrt postavitve kamer je sestavni del načrta varovanja in ima oznako tajnosti “interno”.

 1. člen

Poleg videonadzornih naprav podjetje uporablja tudi naprave za snemanje ter arhiviranje tudi v času, ko podjetje ne posluje.

Posnetki, ki se pridobijo s sistemom, imajo oznako tajnosti “interno” in se hranijo skladno s predpisi, ki urejajo hrambo tajnih podatkov in hrambo osebnih podatkov.

3.   UPRAVLJANJE Z VIDEONADZOROM

3.1.   Nadzor

 1. člen

Sistem za videonadzor namesti in tehnično vzdržuje pooblaščeni izvajalec, ki mora imeti licenco za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov.

3.1.1. Nadzor zunanjega prostora

 1. člen

Izvajanje videonadzora zunanjega prostora in površin se izvaja za:

 • glavni vhod,
 • parkirišče,
 • vhod v skladišče,
 • izhod na streho/teraso.

Mesta namestitev kamere ter njihova funkcija so določeni z načrtom postavitve kamer.

3.2.   Tehnična oprema

3.2.1. Vrsta kamer

 1. člen

Podjetje uporablja naslednje kamere:

 • zunanje kamere za opazovanje varovanega območja objektov podjetja.

Videoposnetke spremlja na ekranu skladiščnik, ki ga s pisnim pooblastilom določi direktor. Dostop do video posnetkov imata tudi direktor, tajnica in skladiščnik.

3.2.2. Naprave za snemanje

 1. člen

Naprava za snemanje in arhiviranje podatkov se nahaja v komunikacijski omari v sobi v skladišču in mora biti nameščena tako, da druge osebe nimajo dostopa do nje.

 1. člen

Video sistem je lahko v času, ko ni nihče prisoten v podjetju, povezan s pooblaščenim zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki mora imeti licenco za izvajanje tehničnega varovanja in vzdrževanja.

3.3.   Odgovorne osebe

 1. člen

Odgovorna oseba podjetja:

 1. a) je pristojna, da:
 • izdaja sklep o videonadzoru,
 • pisno obvešča zaposlene delavce,
 • objavlja obvestila o izvajanju videonadzora;
 1. b) odloča o:
 • upravičenosti vpogleda in dajanju informacij o posnetkih ter
 • shranjevanju posnetkov na prenosne medije;
 1. c) določi osebo, ki je odgovorna, da:
 • upravlja z video sistemom,
 • pregleduje posnetke in
 • vodi evidence vpogledov.

Upravljalec videosistema mora biti za upravljanje in uporabo ustrezno usposobljen. Z napravami mora ravnati v skladu z varnostnimi in tehničnimi navodili.

3.4.   Pregledovanje, evidentiranje in hramba posnetkov

 1. člen

Za pregledovanje posnetkov se vodi posebna evidenca, v katero se zabeleži:

 • ime in priimek osebe, ki je posnetke pregledovala,
 • datum in čas izvedbe pregleda,
 • kateri posnetki so bili pregledani (številka kamere in čas posnetka od-do).

Posebne evidence ni potrebno voditi, če ima naprava za snemanje takšno zaščito, da je vstop do nastavitev možen samo s posebnim geslom in naprava sama beleži:

 • čas, kdo in kdaj je vstopil v sistem pregledovanja posnetkov ter
 • katere posnetke je pregledoval (številka kamere, čas posnetka od-do).
 1. člen

O uporabi videosistema se vodi poseben dnevnik, kamor se vpisujejo:

 • spremembe nastavitev,
 • okvare in tehnične težave pri delovanju,
 • servisni posegi.

Dnevnik vodi operater sistema.

 1. člen

Videoposnetki se, če ni zaznanih posebnosti, avtomatsko brišejo, najkasneje 90 dni od dneva nastanka in se ne hranijo.

Prenos posameznih dogodkov na prenosne medije lahko odobri odgovorna oseba, ko oceni, da je potrebno zagotoviti dokazno gradivo v:

 • pritožbenem,
 • odškodninskem,
 • disciplinskem ali kazenskem postopku.

Videoposnetki imajo oznako tajnosti “interno” in se hranijo skladno s predpisi, ki urejajo hrambo tajnih podatkov in hrambo osebnih podatkov.

 1. člen

Če videoposnetki določenega dogodka ali stanja kažejo na sum kaznivega dejanja, je treba o tem obvestiti policijo. Na pisno zahtevo policije se posnetek izroči v tiskani obliki ali na prenosnem mediju.

3.5.   Obveščanje o videonadzoru 

 1. člen

Podjetje mora o videonadzoru obvestiti vse zaposlene, obiskovalce ter stranke. Obvestilo mora biti na takem mestu, da se posameznik seznani z njegovo vsebino, preden pride na področje videonadzora.

Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje informacije:

 1. da se izvaja videonadzor,
 2. naziv osebe podjetja, ki ga upravlja,
 3. telefonska številka za pridobitev informacij, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema.

Šteje se, da je z obvestilom iz drugega odstavka tega člena posameznik obveščen o obdelavi osebnih podatkov po 19. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 UPB1).

4.   KONČNA DOLOČBA

 1. člen

Ta akt prične veljati s 1.4.2024.