PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE SIES »Bon 1.000 eur«

1. člen 

Organizator nagradne igre »Bon 1.000 eur« je SIES d.o.o., Ulica Lavžnik 19, 5290 Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: organizator). 

Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakor koli povezana z dogodkom Sejem Dom. 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju: udeleženci) z izjemo zaposlenih v podjetju Sies in povezanih družbah ter oseb, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. 

Nagradna igra poteka od 4. 3. 2020 (od odprtja dogodka Sejem Dom) do vključno 83. 2020 do zaprtja dogodka Sejem Dom. 

Pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi udeleženci sodelujejo v nagradni igri. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani strani SIES (www.sies.si/nagradnaigra/). 

2. člen 

V okviru nagradne igre bomo 1 izžrebanca nagradili z bonom v vrednosti 1.000 EUR (znesek brez DDV-ja). Bon je vnovčjiv ob nakupu nad 5.000 EUR (znesek brez DDV-ja) do 30.6.2020. 

3. člen 

Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da obiskovalec dogodka Sejem Dom izpolni nagradni kartonček podjetja SIES z zahtevanimi podatki. Šteje se, da se sodelujoči z izpolnitvijo nagradnega kartončka in s sodelovanjem, strinjajo z vsemi pogoji te nagradne igre in jih v celoti sprejemajo. 

Rezultati nagradne igre oz. nagrajenci bodo objavljeni 11. 3. 2020 na Facebook strani SIES ter preko navedenega mail naslova. 

V nagradni igri lahko obiskovalci Sejma Dom sodelujejo zgolj enkrat. 

S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se njegovo ime in priimek ali uporabniško ime Facebook profila objavita na Facebook strani SIES. 

Nagrajenec se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do organizatorja in izvajalca. 

4. člen 

Če vrednost nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, organizator igre od tega zneska obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku. 

5. člen 

Izvajalec bo nagrajenca o nagradi obvestil preko mail naslova, kjer ga bo pozval, da navede svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov). Nagrajenec mora v 7 dneh od prejema maila posredovati navedene osebne podatke. Nagrajenec bo Bon prejel po pošti na naslov ali osebno na podjetju SIES d.o.o., Ulica Lavžnik 19, 5290 Šempeter pri Gorici. 

Če se nagrajenec ne odzove oz. v 7 dneh ne posreduje zgoraj naštetih osebnih podatkov ali ne prevzame nagrade v zakonsko določenem roku ter se nagrada zato vrne na naslov pošiljatelja se šteje, da se je odpovedal nagradi, s tem pa tudi izgubi pravico do prejema nagrade. Nagrada se v tem primeru ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca. 

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade. 

Udeleženec izgubi pravico do nagrade tudi, če organizator ugotovi, da: 

– udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja v nagradni igri; 

– je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri; 

– udeležencu nagrade, zaradi napačno posredovanih podatkov iz njegove strani, ni mogoče dostaviti; 

– udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno. 

Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri. 

6. člen 

Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženec in/ali kdor koli tretji imel zaradi sodelovanja v nagradni igri. 

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator ali izvajalec odpove nagradno igro. O tem mora izvajalec preko maila obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo udeležencem. 

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. 

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: 

– strošek vstopnine na dogodek 

– strošek prevoza do dogodka 

7. člen 

V primeru, da je nagrajenec oz. udeleženec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. 

Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati. 

8. člen 

Žreb nagrajencev izvajalec opravi računalniško. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultat ni mogoča. 

Potek nagradne igre nadzoruje komisija, ki je sestavljena iz dveh članov oddelka marketinga organizatorja in predstavnik pravne službe organizatorja. 

Izvajalec si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri določenem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (npr. brskalnik Internet Explorer 6) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna. Izvajalec si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Izvajalec ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta. 

Uporabnik izrecno zagotavlja, da ne bo izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnega mesta organizatorja oziroma posegajo v delovanje katere koli od storitev na spletnem mestu. Pri tem izvajalec vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (npr. s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bo uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj. 

9. člen 

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. 

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre. Zahteva se pošlje pisno na naslov SIES d.o.o., Ulica Lavžnik 19, 5290 Šempeter pri Gorici. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene nagradne igre, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov. 

Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator in izvajalec ne hranita. 

Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da izvajalec igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bosta izvajalec in organizator te nagradne igre skrbno varovala in uporabljala v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bosta posredoval tretjim osebam.  

Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (posredovani osebni podatki, izjava o prevzemu nagrade nagrajenca) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. 

10. člen 

Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu komisije in glede same izvedbe nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. 

Pravila in pogoji nagradne igre začnejo veljati z dnem začetka nagradne igre.